zveropark Vstup Zverokuk Zverokuk Diviak lesný Králik divý Los mokraďový Páv korunkatý Bažant zlatýEmu hnedýHolandská minikozaJeleň sikaKoza kamerunskáKozorožec kaukazskýLos mokraďovýMara stepnáMedvedík čistotnýMorka diváNosáľ červenýPáv korunkatýQuessantská miniovcaSkunk pruhovanýLama alpakaDikobraz bielochvostýKengura bennettovaFretkaKrálik domáciPerlička domácaSviňa domácaTur domáciSomár domáciHolub pávikBažant poľovnýDaniel škvrnitýDiviak lesnýJarabica poľnáKuna skalnáLíška hrdzaváMuflón lesnýSrnec lesnýVeverica stromováDiviak lesnýBažant striebornýPlamienka driemaváMačka diváKrálik divýBažant diamantovýBažant kráľovskýZajac poľnýSvišť bobakJeleň lesnýPstruh dúhovýRak riečnyAmfiteáterAutomat s pamätnými mincamiBufetDetské ihriskoGrilovanie rýbGRILPSTRUHHladkací kútikOhniskoPikniková lúkaRybolovStreľba z prakuTrampolínaVodopádSedem zhavranelých bratovGúľalo sa jabĺčkoFerdo mravecGumkáčiKrtkoMáša a medveďO Jankovi a MarienkePinocchioMaťo a KlinčekIšlo vajce na vandrovkuVodníkO zakliatom princoviVčielka MajaMotýlia lúkaTáboriskoSedem zhavranelých bratovSedem zhavranelých bratovSedem zhavranelých bratovSedem zhavranelých bratovZverokukSkákacie centrum
 

Ubytovací poriadok táboriska

Ubytovanie  |  Pobytové balíčky  |  Ubytovací poriadok  |  Stravovanie  |  Ostatné služby  |  Kontakt


1. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia môže ubytovať len osobu, ktorá sa riadne prihlási. Za tým účelom predloží návštevník pracovníkovi prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia svoj osobný doklad o totožnosti, identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný cestovný pas. Pracovník prevádzkovateľa ubytovacieho návštevníkovi vydá hneď pri nástupe ubytovací preukaz s uvedením jeho mena, druhu a čísla ubytovacieho objektu, dĺžky pobytu.

2. Používanie ubytovacích objektov je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami.

3. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia poskytuje ubytovaným služby v rozsahu určenom vyhláškou č. 419/2001 MH SR, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení.

4. Ubytovaný vyúčtuje svoj pobyt pri príchode. Za ubytovacie a ostatné služby je ubytovaný povinný platiť ceny vopred dohodnuté pri nástupe na pobyt. Účet je splatný pri predložení ubytovanému. Cena za ubytovacie služby nezahŕňa vstupné do Zveroparku.

5. Daň za ubytovanie nie je súčasťou ceny za ubytovacie služby. Daň za ubytovanie sa hradí zvlášť vo výške určenej VZN Mesta Žarnovica.

6. Ubytovaný má nárok na ubytovací objekt od 13.00.

7. Ubytovaný používa ubytovací objekt po dobu, ktorú dohodol s prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia pri príchode.

8. Do areálu ubytovacieho zariadenia je zakázaný vstup neubytovaným osobám. V prípade kontroly je ubytovaný povinný predložiť doklad o tom, že je v táborisku ubytovaný.

9. Ubytovaný je povinný udržiavať poriadok v ubytovacom objekte aj v celom areálu táboriska.

10. V priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie ubytovaný bez súhlasu vedenia ubytovacieho zariadenia premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

11. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia zodpovedá podľa občianskeho zákonníka $ 758 a ustanovenia $ 433 za veci vnesené ubytovaným do ubytovacieho zariadenia, rovnako za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na miest pre to vyhradené alebo tam, kde sa obvykle ukladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia len vtedy, ak ich prevzal do úschovy oproti vydanému potvrdeniu o prijatí podľa $ 434 občianskeho zákonníka.

12. V čase od 22.00 do 6.00 hodiny je ubytovaný povinný dodržať nočný kľud.

13. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch. Vo všetkých ubytovacích objektoch platí prísny zákaz fajčenia. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je oprávnený účtovať sumu 100,- EUR za porušenie tohto zákazu.

14. Reklamačný poriadok je k dispozícii vstupnej pokladni Zveroparku.

15. Škody spôsobené na majetku prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia je ubytovaný povinný bezodkladne hlásiť. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia oprávnený uložiť ubytovanému sankciu vo výške 50 EUR.

16. Za škody spôsobené na majetku prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia zodpovedá ubytovaný podľa platných právnych predpisov.

17. V prípade straty kľúčov je správca ubytovacieho zariadenia oprávnený uložiť ubytovanému sankciu vo výške 20 EUR.

18. Do priestorov ubytovacieho zariadenia je prísne zakázané nosiť akékoľvek zbrane, strelivo, omamné a psychotropné látky atď.

19. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nie je zodpovedný za akékoľvek prípadné zranenia, či úrazy.

20. Voda v zariadeniach na osobnú hygienu je účelová. Vývod pitnej vody je označený tabuľkou „PITNÁ VODA“.

21. Z bezpečnostných dôvodov je prísne zakázané ponechať dieťa mladšie ako 15 rokov v areáli táboriska bez dozoru.

22. V areáli táboriska platí prísny zákaz kŕmenia zvierat. V prípade nerešpektovania zákazu je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia oprávnený uložiť ubytovanému sankciu vo výške 100 EUR.

23. Platí prísny zákaz vstupu do areálu Zveroparku po ukončení otváracej doby. V prípade nerešpektovania tohto zákazu je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia oprávnený uložiť ubytovanému sankciu vo výške 100 EUR.

24. Ubytovaný je povinný dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy pri používaní ohniska.

25. Do priestorov ubytovacieho zariadenia je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.

26. Sťažnosti ubytovaných a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vstupná pokladňa Zveroparku, prípadne vedenie Zveroparku. .

27. Psy a iné zvieratá majú vstup do celého areálu Zveroparku, rovnako aj do areálu táboriska Zveroparku vstup zakázaný.

28. 9. Ubytovaný sa odhlási z pobytu najneskôr do 11.00 hod v deň odchodu, v tej istej dobe uvoľní ubytovací objekt. Ak ubytovaný tak neurobí v určenej dobe môže mu prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia účtovať pobyt aj nasledujúci deň.

29. Ubytovaný je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia podľa $ 759 ods. 2 občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.

 

Ubytovací poriadok je platný od 1.1.2019.

 

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia:
ZVEROPARK, s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
IČO: 36635731
DIČ: 2021963196
IČ DPH: SK2021963196


Vitajte v Zveroparku,

na rozprávkovom mieste.
Plnom krásnej prírody, pôvabu zvierat, pokoja a kľudu.

Objavte jedinečné miesto ...