zveropark Vstup Zverokuk Zverokuk Diviak lesný Králik divý Los mokraďový Páv korunkatý Bažant zlatýEmu hnedýHolandská minikozaJeleň sikaKoza kamerunskáKozorožec kaukazskýLos mokraďovýMara stepnáMedvedík čistotnýMorka diváNosáľ červenýPáv korunkatýQuessantská miniovcaSkunk pruhovanýLama alpakaDikobraz bielochvostýKengura bennettovaFretkaKrálik domáciPerlička domácaSviňa domácaTur domáciSomár domáciHolub pávikBažant poľovnýDaniel škvrnitýDiviak lesnýJarabica poľnáKuna skalnáLíška hrdzaváMuflón lesnýSrnec lesnýVeverica stromováDiviak lesnýBažant striebornýPlamienka driemaváMačka diváKrálik divýBažant diamantovýBažant kráľovskýZajac poľnýSvišť bobakJeleň lesnýPstruh dúhovýRak riečnyAmfiteáterAutomat s pamätnými mincamiBufetDetské ihriskoGrilovanie rýbGRILPSTRUHHladkací kútikOhniskoPikniková lúkaRybolovStreľba z prakuTrampolínaVodopádSedem zhavranelých bratovGúľalo sa jabĺčkoFerdo mravecGumkáčiKrtkoMáša a medveďO Jankovi a MarienkePinocchioMaťo a KlinčekIšlo vajce na vandrovkuVodníkO zakliatom princoviVčielka MajaMotýlia lúkaTáboriskoSedem zhavranelých bratovSedem zhavranelých bratovSedem zhavranelých bratovSedem zhavranelých bratovZverokukSkákacie centrum
 

Súťaž 2020

 

Vyplň dotazník, ktorý dostaneš od pokladníčky pri vstupe do Zveroparku a vyhraj VIP vstup na podujatie MIKULÁŠ VO ZVEROPARKU, ktoré sa uskutoční 6.12.2020.

  

Pravidlá súťaže:

Vyhlásenie a zverejnenie súťažných podmienok na FB: 08.05.2020

Vyhlasovateľ súťaže:                                                       

ZVEROPARK, s.r.o.

IČO: 36 635 731                                           

DIČ: 2021963196

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, vložka číslo 37217/N

Trvanie súťaže:               8.5.2020 – 31.10.2020

Účastníci súťaže:

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba:

  • ktorá splní podmienky súťaže podľa týchto pravidiel súťaže s výnimkou zamestnancov vyhlasovateľa súťaže a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Podmienky súťaže:

  • Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže riadne vyplní dotazník, ktorý dostane pri vstupe do Zveroparku od obsluhy vstupnej pokladne. Za riadne vyplnený dotazník sa považuje dotazník, v ktorom účastník súťaže odpovie na všetky otázky a vyplní svoju kontaktnú emailovú adresu. 

 

Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže aj viackrát v priebehu trvania súťaže, nemôže sa však zúčastniť viackrát v priebehu jedného dňa. 

Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlas so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Vyhlasovateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže

Každý súťažiaci, ktorý splnil podmienky tejto súťaže je automaticky zaradený do súťaže o hlavnú výhru.

Žrebovanie:

Žrebovanie o čiastkovú výhru bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancom vyhlasovateľa súťaže a to  náhodným výberom, každý deň po uzatvorení areálu Zveroparku, počnúc 8.5.2020 

  • Výherca bude kontaktovaný správou prostredníctvom emailovej adresy, ktorú uviedol v dotazníku. Výhra bude odovzdávaná formou poukazu zaslaného elektronickou poštou na emailovú adresu výhercu.

Výhra:

  • Hlavná výhra: VIP vstup na podujatie MIKULÁŠ VO ZVEROPARKU, ktoré sa uskutoční dňa 6.12.2020. Konečný počet výhercov bude rovný počtu dní, počas ktorých bude prevádzka Zveropark otvorená pre verejnosť. 
  • Čiastková výhra: každý účastník súťaže, ktorý splní súťažné podmienky získava čiastkovú výhru - magnetku s motívom Zveropark

Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú výhru boli splnené alebo nie. Výhru nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené týmito pravidlami.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný výherca.

Osobné údaje:

Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas s podmienkami súťaže a s použitím fotiek na účel oprávnených záujmov vyhlasovateľa súťaže, t.j. na marketingové účely, súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti FB, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže, Vyhlasovateľom súťaže ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný formou zaslania e-mailu na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Osobitné ustanovenia:

Vyhlasovateľ súťaže nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek súťaž zrušiť alebo zmeniť podmienky súťaže.

Vyhlasovať súťaže vyhlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou FB a nie je s ňou nijako spojená.

Účastník súťaže si je vedomý toho a súhlasí s tým, že spoločnosť FB voči nemu nemá žiadne záväzky vyplývajúce z tejto súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže spravuje túto súťaž samostatne a robí tak na vlastné riziko. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami.

 


Vitajte v Zveroparku,

na rozprávkovom mieste.
Plnom krásnej prírody, pôvabu zvierat, pokoja a kľudu.

Objavte jedinečné miesto ...